OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   Basic Information
   Product Name Basic stiletto heel_DP
   Price $159.92
   Overview

   colour

   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   Size(cm)

   [Required] Please select options.

   굽높이

   [Required] Please select options.

   Width of feet

   [Required] Please select options.

   논슬립 밑창옵션 [제작 시에만 추가가능하며 수령후 추가수선 불가]

   Customized items will take at least 2-3 weeks

   [Required] Please select options.

   QTY
   증가 감소
   Select item with details above

   (Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 1 or less)

   SIZE GUIDE

   Select quantity.

   Product will be automatically added below when you select an option.

   Product List
   Name Quantity Price
   Basic stiletto heel_DP up down 159.92 (  0)
   TOTAL 0 (0 item)

   Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

   Model & Detail info

    

    

    

    

    

   어느 착장에나 어울리는 베이직한 스타일의 스틸레토 힐 수제화로 글로시한 페이던트와 차분한 발색의 가죽 소재로 선택 가능합니다.
   모델착화컷과 상세사진 모두 약8cm로 촬영되었으며, 굽은 8cm, 10cm로 선택 가능합니다.
   정사이즈 착화 고객분들의 경우 이 디자인 역시 정사이즈를 추천드리며 개인의 발모양에 따라 달라지는 부분이기에 충분한 상담후 구매를 부탁드립니다.   [사이즈]
   220-255

   [발볼]

   (225기준) 7.5cm


   [굽]
   8cm / 10cm

   [소재]
   양가죽


   [구매 전 체크사항]
    *천연가죽으로 차수에 따라 컬러가 약간 달라질 수 있으며, 부자재가 변동될 수 있습니다.
   *수제화 제작 과정에서 흔히 발생할 수 있는 경미한 본드자국이나 원단 스크래치, 오염등은 불량사유로 간주되지 않으므로 신중구매 부탁드립니다.
   *물과 오염등에 취약하므로 주의해서 착용해 주시고, 반드시 가죽 전문점에서 수선 및 세탁하실것을 권장드립니다.
   *개인의 모니터사양 및 빛과 결에 따라 컬러감이 달라 보일 수 있습니다.
   [스크래치와 외부 자국에 취약하여 새제품 일지라도 미세한 데미지가 있을 수 있습니다.]
   [가죽 이염, 벗겨짐의 우려가 있으니 주의해서 착용 부탁드리며, 착화후에는 마른 헝겊으로 닦은후 서늘한 곳에서 보관해주세요.]
   [같은 원단이라도 컬러마다 염료 농도의 차이가 있어 염색과정에서 두께나 터치감, 사이즈 차이는 조금 있을 수 있습니다.]


   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]

    


    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   REVIEW

   LIST WRITE

   There are no posts to show